събота, 23 януари 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Служба по трудова медицина  град Пловдив. Предлагаме на своите клиенти професионално и коректно обслужване на ниски цени. Предлагаме на нашите клиенти следните услуги: Наблюдаваме, анализираме и оценяваме здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи. Подпомагаме работодателя при организирането на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания. Консултираме при определянето на списъка на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите, необходимите изследвания и честотата на провеждането им. Уведомяваме избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение. Участваме в разследване на професионални заболявания и трудови злополуки. Оценяваме условията на труд на работните места и участваме в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите. Организираме извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда. Разработваме и предлагаме мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, подобряване на състоянието на работната среда и оптимизиране на трудовия процес. Изготвяне на документация по ДХП и НАССР системи. За по-пълно обслужване, ориентирано към специфичните потребности на Вашия бизнес, предлагаме комплексни решения по всички въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, в това число: • Следим измененията в нормативната база, регламентираща здравословните и безопасни условия на труд и своевременно уведомяваме работодателите за настъпилите промени; • Подпомагаме работодателите при разработването и прилагането на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа; • Даваме индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа; • Консултираме и подпомагаме комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им; • Оказваме съдействие на работодателите при изпълнение на предписанията на контролните органи. Цени за клиенти: 17 лв. на човек, което включва изготвяне на документи по ЗБУТ/ Оценка на риска, заповеди, инструкции и протоколи/. Декларация по чл. 15. Измервания фактори на работната среда. Организиране на профилактични прегледи на работещите на цени от 20 лв. на човек. Забележка: Посочените цени подлежат на корекция взависимост от броя на персонала. За повече информация и запитвания може да се свържете с нас на посочените телефони:
 Град Пловдив Мария тел. 0896/ 826954

Няма коментари:

Публикуване на коментар